تبلیغات

::: هری پاتر :::

این محصول شامل 3 فیلم پایانی مجموعه 

فیلم های هری پاتر است (زندان آزکابان ، جام آتش

و محفل ققنوس ) و در یک دی وی دی 

عرضه می شود   

قیمت : 30،000 ریال

«««سفارش»»»

 

 

::: spiderman:::

"spiderman3 "این مجموعه که شامل فیلم سینمایی

  می باشد به دو صورت عرضه می شود . بسته ی

اول این مجموعه در دو سی دی  و بسته ی دوم آن

در یک دی وی دی عرضه می شود

قیمت بسته ی اول : 25،000 ریال

قیمت بسته ی دوم : 30،000 ریال

«««سفارش»»»

 

:::  نارنیا :::

این مجموعه به صورت ضبط شده از تلویزیون

با کیفیت بالاست که به دو صورت عرضه

می شود . بسته ی اول این مجموعه در

دو سی دی و بسته ی دوم آن در یک دی وی دی

عرضه می شود

قیمت بسته ی اول : 25،000 ریال

قیمت بسته ی دوم : 30،000 ریال

«««سفارش»»»

::: جایزه ی بزرگ  :::

این مجموعه به صورت ضبط شده از تلویزیون  

با کیفیت بالاست که به دو صورت عرضه

می شود . بسته ی اول این مجموعه در

دو سی دی و بسته ی دوم آن در یک دی وی دی

عرضه می شود

قیمت بسته ی اول : 25،000 ریال

قیمت بسته ی دوم : 30،000 ریال

«««سفارش»»»

 

 

 

 

::: گل 1و2 :::

این مجموعه که به صورت صورت ضبط شده از

تلویزیون با کیفیت بالاست به سه صورت عرضه

می شود . بسته ی اول شامل فیلم سینمایی گل 1

می باشد که در دو سی دی عرضه

می شود . بسته ی دوم آن شامل فیلم سینمایی گل2

می باشد که در دو سی دی عرضه می شود . و

بسته ی سوم آن شامل فیلم سینمایی گل1و2 می باشد

که در یک دی وی دی عرضه می شود

قیمت بسته ی اول : 25،000 ریال

قیمت بسته ی دوم : 25،000 ریال

قیمت بسته ی سوم : 40،000 ریال

«««سفارش»»»

::: چهارشگفت انگیز :::

این مجموعه به صورت ضبط شده از تلویزیون

با کیفیت بالاست که به دو صورت عرضه

می شود . بسته ی اول این مجموعه در

دو سی دی و بسته ی دوم آن در یک دی وی دی

عرضه می شود

قیمت بسته ی اول : 25،000 ریال

قیمت بسته ی دوم : 30،000 ریال

«««سفارش»»»